Litteraturliste

Litteratur om læring, pædagogik og uddannelse i relation til miljø og bæredygtig udvikling

Version: Februar 2022 – redigeret af Jeppe Læssøe og Niels Larsen, Forum for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling / RCE-Denmark

Om denne litteraturliste

Denne litteraturliste er udarbejdet med det formål at hjælpe studerende og andre interesserede med at finde litteratur om uddannelse i relation til miljø og bæredygtighed. Det må understreges, at en sådan liste aldrig kan blive komplet. Dels har området efterhånden mange årtier på bagen, dels er det under kraftig udvikling.
Vi vil som redaktører løbende opdatere listen. Ambitionen er at holde listen over danske bøger om bæredygtig dannelse og didaktik ajour, samt at supplere den udvalgte litteratur under de øvrige kategorier hen ad vejen. Hertil vil vi meget gerne have hjælp. Send jeres forslag til, hvad der skal med på listen til os på jepl@edu.au.dk og niladk5@gmail.com.

For at gøre det lettere at se, hvad der senest er tilføjet listen, markerer vi dette med en *
…..

Danske bøger og tidsskrifter

Bæredygtig dannelse og didaktik

Ahlburg, Nikolaj Voldum & Line Beck (2021): Naturdannelse – Naturformidlernes Håndbog, Turbine

Aremark, Jacob, m.fl., Center for væredygtighed (2021). Væredygtighed – indersiden af bæredygtighed. Dafolo Forlag.

Belling, Lone med Leif Frandsen (2017). Bæredygtig Dannelse – skitser til en empirisk verden. Forlaget Dafolo

Breiting, Søren; Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen (2010). Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer. UCL og RCE- Denmark.

Breiting, S., Hedegaard, K., Mogensen, F., Nielsen, K., & Schnack, K. (1999). Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning. Odense: Odense Universitetsforlag.

Carlsson, Monica; Hoffmann, Birgitte (red.) (2004): Samarbejde om bæredygtig udvikling. Nye perspektiver på samarbejde mellem skole og eksterne aktører. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Christensen, Suna (2019). Bæredygtig Undervisning. Aarhus Universitetsforlag.
Dansk – Medlemsblad for Dansklærerforeningen (2021): Tema: Verdensmål, nr. 1 – 2021.

* Futures of Education, Culture and Nature – Learning to Become (FECUN) Jesper Garsdal, Simon Nørgaard Iversen (red) nr. 1. 2022, https://tidsskrift.dk/FECUN

Garsdal, Jesper (red.) (2020): Bæredygtighed og bæredygtig udvikling: uddannelse, dannelse og fagdidaktik i skole, erhvervs- og professionsuddannelser. VIA University College.

Hartmeyer, Rikke & Søren Præstholm (2021): Børns Naturdannelse, Center for Børn og Natur.

* Hermann, Stefan (2022): En varm tid. Informations forlag.

Højholt, Andy & Thomas Ravn Pedersen (2021): Håbets og handlingens pædagogik –undervisning i verdensmål og bæredygtighed, Hans Reitzels forlag

Illeris, Knud (red.) (2015): Læring i konkurrencestaten. Kapløb eller bæredygtighed. Samfundslitteratur.

Jensen, B. B., & Schnack, K. (Eds.). (1994). Handlekompetence som didaktisk begreb: Danmarks Lærerhøjskole.

Jespersen, Jakob (2015): Fremsynet folkeskole – et dannelsesideal for det 21. århundrede. Fjordager.

Jørgensen, Per Schultz (2020): Opdragelse til livsmod og bæredygtighed: Kristelig Dagblads Forlag.

Kemp, P. (2005). Verdensborgeren – som pædagogisk ideal. København: Hans Reitzels forlag.

Kjeldahl, Esther (2020). Vi er sammen om at mærke det. Sådan finder du styrke, selvtillid og fællesskab i klimakampen. Peoples Press.

KVAN – Tidskrift for læreruddannelse og skole (2019). Bæredygtighed. No. 115, december 2019, 39.årgang.

* Liv i skolen nr. 4. November 2021, 23 årgang: Bæredygtig pædagogik i skolen (red. Wolfsberg, A., Hansen, M.S.)

*la Cour, L. & Anderson, L (2021). Bæredygtighed – en samfundsfaglig temabog om verdensmålene. Systime

Lysgaard, J. A., & Jørgensen, N. J. (Eds.). (2020). Bæredygtighedens pædagogik: Frydenlund Academic.

Månsson, Hans (2014): Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling, Dansk psykologisk forlag.

* Risager, Karen & Lone Krogsgaard Svarstad (2020): Verdensborgeren og den interkulturelle læring: inspiratin og nytænkning til sprogfagene og andre fag.

Strarup, Mads (2018). Hva’nu? – Dannelse til bæredygtighed i børnehave, folkeskole og ungdomsuddannelse. Forlaget Fjordager.

Førskole og grundskole

Andersen, Pernille Ulla og Benny Lindblad Johansen (?), Undervisning i bæredygtighed i folkeskolen – Schools for Resilience. VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus. Astra.

Breiting, Søren (2016) Tag Fat I Fremtiden – med uddannelse for bæredygtig udvikling. Astra – Nationalt Center for Naturfagsundervisning

Breiting, Søren & Schnack, Karsten (2009). Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i danske skoler – Erfaringer fra de første TUBU–skoler i Tiåret for UBU. DPU, Aarhus Universitet

Breiting, Søren; Mayer, Michela; Mogensen, Finn (2005), Kvalitetskriterier for ESD-skoler. En guide til at fremme kvaliteten af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. SEED og ENSI Netværket. Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture.

Broström, Stig; Frøkjær, Thorleif (2021). Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud. Samfundslitteratur.

Husted, M., & Frøkjær, T. (2019). Natur og bæredygtighed i daginstitutionen – pædagogik for bæredygtighed i praksis. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3229

Jørgensen, Nanna Jordt & Gritt B. Nielsen (2019) Kompostens politik: magt, modstand og forandring i grøn omstilling af affaldshåndtering i en dansk børnehave. Forskning og Forandring – research and change. Vol. 2, No. 2, 2019, 6-24. Københavns Professionshøjskole; Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Aarhus Universitet.

Larsen, Eigil (2014): Skole/virksomhedsarbejde for en bæredygtig fremtid, Friluftsrådet

Lysgaard, Jonas Andreasen; Laugesen, Martin H-L (2021). Uddannelse for bæredygtig udvikling: Udfordringer og muligheder. EMU, Undervisningsministeriet.

Ungdomsuddannelser: gymnasier og erhvervsskoler.

Chakravarty, Dorthe & Flemming Olsen (2019). (Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser. Den danske UNESCO-nationalkommission.

Garsdal, Jesper (red.) (2020): Bæredygtighed og bæredygtig udvikling: uddannelse, dannelse og fagdidaktik i skole, erhvervs- og professionsuddannelser: Center for Innovation og Entreprenørskab, VIA, Aarhus.

Stougaard, Birgitte (?). Bæredygtig udvikling – et anliggende for det almene gymnasium? Astra – Nationalt Center for Naturfagsundervisning.

Professionshøjskoler og universiteter

Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen. Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse – nødvendige udfordringer. UCL og RCE 2010.

Thyssen, Maiken Rahbek og Ole Kronvald (2017), Undervisning i bæredygtig udvikling – hvad og hvordan? Kaskelot Tema. No 2016.

Frie skoler, efterskoler, højskoler og Almen voksenuddannelser

Nielsen, Charlotte Hedevang (2021). Inspirationshåndbogen til undervisning om FN’s 17 verdensmål. Inspirationshåndbogen-vers.-2.pdf (faellesforandring.dk)

Sestoft, Christine (2011). Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU). Praksis i efterskolen – en grønbog. Efterskoleforeningen og RCE-Denmark.

Undervisningsministeriet (2010) Bæredygtig udvikling – et indsatsområde inden for almen voksenuddannelse

Bøger på norsk og svensk

Sinnes, A. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling – hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Universitetsforlaget.

Sinnes, A. (2020) Action takk!, Oslo, Gyldendal

Kronlid, D.O. (2017): Skolans värdegrund 2.0. Stockholm. Natur och Kultur.

Engelske monografier

Hallberg, G. W (2021): Sensuous society – Carving the path towards a sustainable future through aestetic inhabitation stimulating ecologic connectedness, Ph.d. afhandling, Københavns Universitet. https://artsandculturalstudies.ku.dk/…/sensuous-society/

Lysgaard, J. A., Bengtsson, S. & Laugesen, M.H-L (2019): Dark Pedagogy: Education, Horror and the Anthepocene, Palgrave Pivot.

*Scoffham, Stephen& Rawlingson, Steve (2022): Sustainability Education. A Classroom Guide. Bloomsbury Academic.

Scott, W., and P. Vare (2018). The World We’ll Leave Behind. London New York, Greenleaf Publishing/Rootledge.

Scott, W., & Gough, S. (2003). Sustainable development and learning. framing the issues. London: RoutledgeFalmer.

Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Revisioning learning and change. Devon, Alberta, Green Books.

Engelske antologier

Barth, Matthias (2015): Routledge Handbook of Higher Education for Sustainable Development, Routledge

Corcoran, Peter Blaze, Wals, Arjen E.J. (Eds.): Higher Education and the Challenge of Sustainability – Problematics, Promise, and Practice, Springer

Corcoran, P. B., Weakland, J. P., Wals, A. E. J. (eds) (2017): Envisioning futures for environmental and sustainability education. Wageningen Academic Publishers.

Elliott, S., Ärlemalm-Hagsér, E., & Davis, J. (2020). Researching Early Childhood Education for Sustainability: Challenging Assumptions and Orthodoxies (S. Elliott, E. Ärlemalm-Hagsér, & J. Davis (eds.)). Routledge.

Gough, Stephen & William Scott (2007): Higher Education and Sustainable Development Paradox and Possibility, Routledge

Jickling, Bob & Steven Sterling (eds) (2017): Post-Sustainability and Environmental Education, Palgrave Pivot

Poeck, K. v., Östman, L., & Öhman, J. (Eds.). (2019). Sustainable development teaching. London & New York: Routledge.

Reid, A. & Dillon, J. (2017): Environmental education. Routledge (2005 sider!)

Reid, A., Jensen, B. B., Nikel, J., & Simovska, V. (Eds.). (2008). Participation and Learning – Perspectives on Education and the Environment, Health and Sustainability: Springer.

Reid, A., & Scott, W. (Eds.). (2009). Researching Education and the Environment – Retrospect and Prospect. London & New York: Routledge.

Scott, W., & Gough, S. (Eds.). (2004). Key issues in sustainable development and learning – a critical review. London: RoutledgeFalmer.

Stevenson, R. B. M. Brody, J. Dillon, & A. E. J. Wals (Eds.) (2013)., , International Handbook of Research on Environmental Education. New York & London: Routledge.

Taylor, Neil, Frances Quinn and Chris Eames (Eds.) (2015). Educating for Sustainability in Primary Schools Teaching for the Future. Sense Publishers, The Netherlands.

Wals, A. E. J. (Ed.) (2007). Social Learning – towards a sustainable world. Wageningen: Wageningen Academic Publichers.

Wals, Arjen E.J. Wals and Corcoran, Peter Blaze (ed.) (2012). Peter Blaze Corcoran. Learning for sustainability in times of accelerating change. Wageningen Academic Publishers.

Wickenberg, P. et al. (Eds) (2004): Learning to change our world? Lund. Studentlitteratur.

Öhman, J. (Ed.) (2008). Values and Democracy in Education for Sustainable Development. Malmö, Sweden: Liber.

Policy tekster

Nordisk Ministerråd / (2021): Mapping Education for Sustainability in the Nordic Countries, TemaNord, 2021:511.

UNESCO / (2017/18): A Review of Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education in Teacher Education.

UNESCO/Marko Richmann (2017). Education for Sustainable Development Goals Learning Objectives, UNESCO

UNESCO (2015): Rethinking education. UNESCO

Benavot, Aaron (2014). Education for Sustainable Development in Primary and Secondary Education. Background paper prepared for the DESD unit at UNESCO headquarters, Paris, France.

UNESCO (2009), Review of Contexts and Structure for Education for Sustainable Development. 10-året (2005 – 2014) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184944

Samuelsson, Pramling Ingrid and Yoshie Kaga, edit (2008). The contribution of Early Childhood Education to a Sustainable Society, Paris, UNESCO.

UNESCO, (2002), Education for Sustainability, From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment, Paris.

United Nation (1992). Earth Summit Agenda 21. The United Nation Action from Rio.

Forskere, tidsskrifter og netværk

Langt de fleste publiceringer på området udgøres af tidsskrift-artikler. Antallet er kolossalt. I stedet for at udvælge nogle få, henviser vi til nogle fremtrædende udenlandske forskere indenfor området, samt til danske forskere, tidsskrifter og netværk.

Fremtrædende udenlandske forskere:

o Heila Lotz-Sisitka
o Rob O’Donoghue
o Arjen Wals
o William (Bill) Scott
o Katrien van Poeck
o Leif Östman
o Johan Öhman
o Stephen Stirling
o Bob Jickling
o Marko Richmann
o Helen Kopnina
o Anette Gough

Danske forskere:

o Jeppe Kiel Christensen (VIA)
o Søren Witzel Clausen (VIA)
o Jesper Garsdal (VIA)
o Birgitte Helbæk Marcussen (VIA)
o Thomas Østergaard (VIA)
o Michael Søgaard Jørgensen (AAU)
o Birgitte Hoffmann (AAU)
o Jette Egelund Holgaard (AAU)
o Anette Kolmos (AAU)
o Birthe Lund (AAU)
o Simon Elsborg Nygaard (AU)
o Jonas Andreasen Lysgaard (DPU)
o Monica Carlsson (DPU)
o Jeppe Læssøe (DPU)
o Sune Frølund (DPU)
o Sally Anderson (DPU)
o Flemming Meier (DPU)
o Daniel Kardyb (DPU)
o Nadia Ratje (DPU)
o Mathilda Bruckner (DPU)
o Karsten Schnack (fhv. DPU)
o Bjarne Bruun Jensen (fhv. DPU)
o Katrine Dahl Madsen (KP)
o Nanna Jordt Jørgensen (KP)
o Mia Husted(KP)
o Thorleif Frøkjær (KP)
o Benjamin Lejer (KP)
o Pernille Malberg Dyg (KP)
o Gry Worre Hallberg (KU)
o Steffen Dalsgaard (ITU)
o Michael Paulsen (SDU)
o Martin Hauberg-Lund Laugesen (SDU)
o Nikolaj Elf (SDU)
o Pernille Almlund (RUC)
o Jonas Egmose (RUC)
o Stefan Gaarsmand Jacobsen (RUC)
o Dorte Ruge (UCL)
o Poul Kristensen (UCL)
o Morten Kromann (UCL)
o Mikael Jacobsen (UCL)
o Niels Larsen (fhv. UCL)
o Hans Månsson (Absalon)
o Finn Mogensen (fhv. UCS)
o Helene Illeris (universitetet i Agder/Norge)
o Anne Bregnballe (universitetet i Sørlandet/Norge)

Tidsskrifter:

Environmental Education Research, Journal of Environmental Education, Australian Journal of Environmental Education, Canadian Journal of Environmental Education, Southern African Journal of Environmental Education, Journal of Outdoor and Environmental Education, Journal of Education for Sustainable Development, Journal of Sustainability Education, Journal of Sustainability in Higher Education, International Journal of Sustainability Education, Green Teacher, International Journal of Environmental and Science Education, International Journal of Early Childhood Environmental Education, Applied Environmental Education and Communication.

Danske UBU-netværk

RCE-Denmark: https://rce-denmark.dk/
Højskolernes BæredygtighedsNetværk: https://www.ffd.dk/indsatsomraader/baeredygtighed/hoejskolernes-baeredygtighedsnetvaerk/
Gymnasieskolernes klimaalliance: https://www.facebook.com/gymklima/
VUC Verdensmålforum: https://vuc.dk/fns-verdensmaal-paa-vuc/vuc-verdensmaalsforum/
Erhvervsskolernes netværk om verdensmål og bæredygtighed: https://deg.dk/aktuelt/fokus/fns-verdensmaal-paa-erhvervsskolerne/#panelc11274
Den Grønne Rygrad | CONCITO

Internationale ESD-netværk

ESER https://eera-ecer.de/networks/30-environmental-and-sustainability-education-research-eser/
Transgressive learning network https://transgressivelearning.org/
UNESCO Verdensmålsskoler: UNESCO ASP – netværket for UNESCO Verdensmålsskoler (unesco-asp.dk)
The International Network of Teacher Education Institutions (INTEI): INTEI Network – UNESCO Chair in Reorienting Education towards Sustainability (yorku.ca)
Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD): https://www.swedesd.uu.se/
Engelsk baseret netværk for læreruddannelsen (forskning og praksis), der arbejder med lighed og bæredygtighed: Teesnet (liverpoolworldcentre.org)