Vedtægter

 

Vedtægter for RCE Denmark

1. Navn 

Stk. 1 Foreningens navn er: RCE Denmark.

 

2. Formål 

Stk. 1 RCE Denmark er et netværk for udvikling, samarbejde og forskning inden for læring og uddannelse for bæredygtig udvikling (LUBU). 

Stk. 2 RCE Denmark arbejder for at kvalificere arbejdet med LUBU nationalt og globalt gennem videndeling, formidling og støtte til udvikling af uddannelse, læring, folkeoplysning og kulturelle forandringsprocesser i alle dele af samfundet. 

Stk. 3 RCE Denmark arbejder for at LUBU anerkendes som afgørende for en bæredygtig udvikling. 

 

3. Medlemmer 

Stk. 1 Som ordinære medlemmer optages organisationer, myndigheder og selskaber, der arbejder aktivt med LUBU. 

Stk. 2 Enkeltpersoner kan optages som personligt medlem med stemmeret og valgbarhed til foreningens besluttende organer.

Stk. 3 Medlemskab forudsætter betaling af et af foreningen fastsat kontingent. 

Stk. 4 Et medlem kan ekskluderes, når særlige forhold giver anledning til dette. 

 

4. Generalforsamling 

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Hvert ordinært medlem har to stemmer på generalforsamlingen, mens personlige medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.

Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling i årets første halvår. Nærmere meddelelse om tid og sted for den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsens formand til medlemmerne senest 8 uger før mødet. 

Stk. 3 Dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødet. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stk. 4 Fuldstændig dagsorden med bilag skal sendes ud senest 2 uger før den ordinære generalforsamling. Beslutninger kan kun tages om emner, som har været anført på den udsendte dagsorden. 

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Godkendelse af budget for det kommende år. Herunder fastsættelse af størrelsen af kontingent. 
  5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  7. Valg af indtil to kritiske revisorer fra medlemmernes midte. De kritiske revisorer må ikke samtidig sidde i bestyrelsen 
  8. Eventuelt 

Stk. 6 En lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer, jfr. dog § 11 og 12. 

Stk. 7 Hvor intet andet er nævnt i disse vedtægter, afgøres sager på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Valg til bestyrelse og valg af revisor(er) foretages ved relativt flertal. Beslutninger om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter. Der kan ikke besluttes noget under punktet Eventuelt. 

Stk. 8 Referat af generalforsamlingen udsendes senest 2 uger efter mødet. 

 

5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 3 uger efter, at et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt har begæret dette. 

Stk. 2 Der gælder i øvrigt de samme bestemmelser omkring varsling, udsendelse af dagsorden m.v., som for den ordinære generalforsamling. 

 

6. Bestyrelsen 

Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 9 personer blandt foreningens ordinære og personlige medlemmer. 

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning bør afspejle foreningens ønske om at kvalificere arbejdet med læring og uddannelse for bæredygtig udvikling i alle dele af samfundet. 

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og næstformand på et bestyrelsesmøde senest 14 dage efter en generalforsamling. 

Stk. 4 Bestyrelsen fungerer som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. 

Stk. 6 I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 

Stk. 7 Det er bestyrelsens ansvar at sikre: – at der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling i overensstemmelse med disse vedtægter – at bogføring og regnskab foretages efter almindeligt anerkendte principper – at der udarbejdes et driftsregnskab og status for foreningens virksomhed, der kan revideres inden den ordinære generalforsamling. 

 

7. Kontingent 

Stk. 1 Medlemmer af Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Denmark betaler et årligt kontingent. Kontingentet betales i kalenderårets 1. kvartal eller ved indtræden i foreningen. 

Stk. 2 Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

 

8. Regnskab og budget 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret 

Stk. 2 Forud for hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et budget, der fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3 Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes regnskab for det forløbne regnskabsår. Regnskabet skal være afsluttet senest i marts måned og overdrages herefter til de valgte revisorer. Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling med revisorernes påtegning. 

 

9 Revision 

Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen indtil 2 kritiske revisorer. Revisorerne vælges blandt medlemmerne. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Regnskab og status forsynes 4 med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

10. Tegningsregler m.v. 

Stk. 1 Bestyrelsens formand og næstformand tegner i fællesskab foreningen. 

Stk. 2 Foreningen kan ikke påtage sig et arbejdsgiveransvar og kan derfor ikke selv ansætte personale. Foreningen kan ikke købe fast ejendom. 

 

11. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af samtlige ordinære og personlige medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kan foretages i forbindelse med den ordinære generalforsamling, på en ekstraordinær generalforsamling eller skriftligt.

 

12. Opløsning 

Stk. 1 Foreningen kan opløses, hvis ¾ af samtlige ordinære og personlige medlemmer stemmer for det.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning tildeles foreningens midler efter dækning af gæld og andre udgifter en anden almennyttig forening, som arbejder med uddannelse for bæredygtig udvikling.

 

13. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Stk. 1 Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen og erstatter ”RCE Danmarks organisering og styring” Revideret marts 2011 samt grundlagspapiret for RCE-Danmark fra juni 2008 

Stk. 2 Alle der ifølge disse vedtægter ville kunne opnå ordinært medlemskab og som fysisk er repræsenteret ved den stiftende generalforsamling kan stemme på denne og vælges ind i foreningens første bestyrelse. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 25. februar 2013, med ændringer vedtaget via mailafstemning maj 2015 samt på generalforsamlingen den 8. marts 2017 med efterfølgende mailafstemning.